Ročné hlásenie o vzniku kuchynského odpadu a nakladaní s ním


  •    Bez zbytočných papierov
  •    Jednoducho  a efektívne
  •    Ročné hlásenie a evidenčné listy
  •    Profil prevádzky, kópia zmluvy
  •    Kompletný report odpadu
  •    Prihlásiť sa a tlačiť

 

 

Ani  Vás nebaví to komplikované a zložité vyplňovanie tlačív v rámci zákona o odpadov ?

 

Pre našich partnerov sme ako jediná firma pripravili možnosť prihlásenia sa do online evidencie odpadov, kde podkladom sú kópie zberných listov potvrdené producentom odpadu (prevádzka), ako aj odberateľom a následne tieto údaje o množstve odpadu, dátumu odvozu sme spracovali do elektronickej podoby pre potrebu hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vzoru tlačiva vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky .

V elektronickej podobe si viete kontrolovať množstvo odpadu a jeho zberu, v prípade úradných kontrol si viete  rýchlo a pohodlne vytlačiť celkový report, alebo vopred vyplnené ročné hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Prihlasovacie údaje do systému má každá prevádzka v rámci podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze biologicky rozložiteľné kuchynského a reštauračného odpadu. V prípade ak nemáte vygenerované prihlasovacie údaje prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár (info@espik.sk) a následne za počkaním Vám vygenerujeme nové údaje.

Ako funguje online evidencia? ... čítaj viac v našom blogu

 

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva pôvodca (prevádzka) ako aj ďalší držiteľ (obchodník, zhodnocovateľ ) vypísané podľa vzoru tlačiva, ktorého vzor je uvedenej v prílohe vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 310/2013 Z. z. § 8, .

Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo, kde musí byť presné zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov a kódov nakladania .

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému obvodnému  úradu životného prostredia a to najneskôr do 31. Januára.

Ohlasovacia povinnosť sa považuje za splnenú aj v prípade, keď je hlásenie podané na pošte v posledný deň podania tj. 31. januára 2013. V tomto prípade je rozhodujúci odtlačok pečiatky pošty na doručovanej obálke. Obvodné úrady životného prostredia tieto údaje sumarizujú a vkladajú do informačného systému RISO.   

Každý producent, pôvodca odpadu ako aj držiteľ je povinný si viesť  evidenciu odpadov na vzore tlačiva ktoré slúži k priebežnému zaznamenávaniu množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadov. Evidencia slúži ako podklad k vyplneniu ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním a kontrolným orgánom na kontrolu nakladania s odpadmi.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním uchováva držiteľ odpadu v písomnej forme päť rokov. Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu.

 

Spôsob vypĺňania tlačiva :

V tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním tak, že sa jedna kolónka tlačiva hlásenia vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive „Evidenčný list odpadu“, ktorý má zhodný spôsob (kód) nakladania a zhodnú firmu okrem zhromažďovania.

Naša online evidencia generuje už vopred vypísané doklady potrebné  k hláseniu o vzniku odpadu. Políčka označené zelenou farbou systém generuje automaticky. Pole označené červenou farbou si musí už každá prevádzky vyplniť samostatne.

 

 

Firma:

IČO: uvedie sa identifikačné číslo organizácie – právneho subjektu.
Obchodné meno: uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ: uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo, fax, e-mail, atd.

 

Prevádzkareň / Závod:
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa pre ňu vypĺňa, ak údaje nie sú totožné s firmou.

Názov: uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ: uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo, fax, e-mail, atd.
Kód odpadu: uvádza sa kód druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.
Y- kód: uvádza sa len pri nebezpečných odpadoch sa uvedie Y- kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Poradové číslo: uvedie sa poradové číslo záznamu.
Množstvo odpadu: v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnuté množstvo vzniknutého odpadu a spresniť ho až po odvážení v sklade alebo v inej firme (príjemca odpadu) až po jeho zistení; v stĺpci nakladanie sa uvádza presné množstvo odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie množstvo buď prijatého odpadu alebo vydaného odpadu.

Kód činnosti:

Typ dokladu sa uvádza podľa spôsobu nakladania s odpadom písmeno:

- pôvodca odpadu (pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká)
M - držiteľ odpadu (držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza v ďalšom slede)
V - zber odpadov (zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich prepravy)
R - zhodnocovanie odpadov (zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov)
D - zneškodňovanie odpadov (zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia ani ohrozovanie zdravia ľudí; uvedené v tabuľke)

Kód nakladania:

Uvádza sa kód podľa ktorého sa rozlišujú činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch.

Prikladáme len niekoľko kódov pri zhodnocovaní, alebo zneškodení vedľajších živočíšnych produktov, materiál kategórie 3 "kuchynský odpad"

20 01 25 - použité rastlinné oleje a tuky
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

 

Kód

Zhodnocovanie odpadov

R1

Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

R3

Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R9

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R11

Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

R12

Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13          

Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

   

Kód

Zneškodňovanie odpadov

D8

Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12

D9

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)

D13

Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12

D15

Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)