tabletV prípade záujmu o vygenerovanie prihlasovacíh údajov nás prosím kontaktujte kontaktným formulárom.

Evidenciu odpadov vedieme za vás

legislativa
V SÚLADE S PLATNOU
LEGISLATÍVOU
listy
EVIDENČNÉ LISTY, ROČNÉ HLÁSENIA
KÓDY NAKLADANIA
reporty
KOMPLETNÝ REPORT ODPADOV

 

Pre našich partnerov sme ako jediná firma pripravili možnosť prihlásenia sa do online evidencie odpadov, kde podkladom sú kópie zberných listov potvrdené producentom odpadu (prevádzka), ako aj odberateľom a následne tieto údaje o množstve odpadu, dátumu odvozu sme spracovali do elektronickej podoby pre potrebu hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vzoru tlačiva vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky .

V elektronickej podobe si viete kontrolovať množstvo odpadu a jeho zberu, v prípade úradných kontrol si viete  rýchlo a pohodlne vytlačiť celkový report, alebo vopred vyplnené ročné hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Prihlasovacie údaje do systému má každá prevádzka v rámci podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze biologicky rozložiteľné kuchynského a reštauračného odpadu. V prípade ak nemáte vygenerované prihlasovacie údaje prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár, alebo telefonicky a následne za počkaním Vám vygenerujeme nové údaje.

 

Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník  podáva ohlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu.

Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo, kde musí byť presné zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov a kódov nakladania .  

Každý producent, pôvodca odpadu ako aj držiteľ je povinný si viesť  evidenciu odpadov na vzore tlačiva ktoré slúži k priebežnému zaznamenávaniu množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadov. Evidencia slúži ako podklad k vyplneniu ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním a kontrolným orgánom na kontrolu nakladania s odpadmi.

Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu.

 

Spôsob vypĺňania tlačiva :

V tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním tak, že sa jedna kolónka tlačiva hlásenia vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive „Evidenčný list odpadu“, ktorý má zhodný spôsob (kód) nakladania a zhodnú firmu okrem zhromažďovania.

Naša online evidencia generuje už vopred vypísané doklady potrebné  k hláseniu o vzniku odpadu.

Firma:

IČO: uvedie sa identifikačné číslo organizácie – právneho subjektu.
Obchodné meno: uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ: uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo, fax, e-mail, atd.

 

Prevádzkareň / Závod:
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa pre ňu vypĺňa, ak údaje nie sú totožné s firmou.

Názov: uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ: uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo, fax, e-mail, atd.
Kód odpadu: uvádza sa kód druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.
Y- kód: uvádza sa len pri nebezpečných odpadoch sa uvedie Y- kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Poradové číslo: uvedie sa poradové číslo záznamu.
Množstvo odpadu: v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnuté množstvo vzniknutého odpadu a spresniť ho až po odvážení v sklade alebo v inej firme (príjemca odpadu) až po jeho zistení; v stĺpci nakladanie sa uvádza presné množstvo odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie množstvo buď prijatého odpadu alebo vydaného odpadu.

Kód činnosti:

Typ dokladu sa uvádza podľa spôsobu nakladania s odpadom písmeno:

- pôvodca odpadu (pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká)
M - držiteľ odpadu (držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza v ďalšom slede)
V - zber odpadov (zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich prepravy)
R - zhodnocovanie odpadov (zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov)
D - zneškodňovanie odpadov (zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia ani ohrozovanie zdravia ľudí; uvedené v tabuľke)

Kód nakladania:

Uvádza sa kód podľa ktorého sa rozlišujú činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch.

20 01 25 - použité rastlinné oleje a tuky
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

 

Kód Zhodnocovanie odpadov
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13           Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)