Evidenciu odpadov vedieme za vás

legislativa
V SÚLADE S PLATNOU
LEGISLATÍVOU
listy
EVIDENČNÉ LISTY, ROČNÉ HLÁSENIA
KÓDY NAKLADANIA
reporty
KOMPLETNÝ REPORT ODPADOV

Online evidencia kuchynského odpadu, evidenčné listy, ohlasovacia povinnosť

 

Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník  podáva ohlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka. Jedno tlačivo sa odovzdáva príslušnému úradu, kópia tlačiva s potvrdením odovzdania sa archivuje.

 • Údaje musia obsahovať presne zaradený názov odpadu, jeho kategóriu, kódu nakladania, kód činnosti a celkové množstvá odobratého odpadu ako aj identifikačné údaje odberateľa odpadu.
 • Každý odpad sa vedie jednotlivo na tlačive evidenčného listu.
 • Evidencia odpadu sa vedie samostatne za každú prevádzkareň na vzore tlačiva.
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sa vyplňuje na základe evidenčných listov s totožnými údajmi.
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.  
 • Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti ukladá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu.
  od 500,- EUR, ak nevediete evidenciu o odpadoch;
  od 1.200,- EUR ak odovzdáte odpad obci a nie oprávnenej firme,
  od 2.000,- EUR ak neodovzdáte odpad oprávnenej osobe;
  od 4.000,- EUR, ak vykonávate činnosť v rozpore so zákonom.

Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo, kde musí byť presné zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov a kódov nakladania.  

VZORY TLAČÍV súvisiacich s odpadovým hospodárstvom

POSTUP VYPĹŇANIA tlačív

POZOR!!! Tlačivo ohlasovacej povinnosti ako aj tlačivo evidenčného listu sú dve rozdielne tlačiva.

 

Evidenciu kuchynského odpadu vedieme za Vás

 

Zákazníkom, ktorým vývoz kuchynského odpadu zabezpečuje firma ESPIK Group sme pripravili možnosť prihlásenia sa do online evidencie odpadov, ktorej podkladom sú kópie zberných listov potvrdené producentom odpadu (prevádzka), ako aj odberateľom a následne tieto údaje o množstve odpadu, dátumu odvozu sme spracovali do elektronickej podoby pre potrebu ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vzoru tlačiva.

Výhody zákazníka, ktorému odpad likviduje spoločnosť ESPIK Group:

 • Profil prevádzky, systém vývozu a nastavenia, kópia zmluvy
 • Správne a kompletne vyplnené evidenčné listy podľa jednotlivých odpadov
 • Správne a kompletne vyplnenú ohlasovaciu povinnosť
 • Report vývozu odpadu podľa druhu, dátumu a množstva
 • Kópie vyplnených zberných listov v elektronickej podobe za každý zrealizovaný vývoz samostatne
 • Emailové mesačné reporty vývozu odpadu a príslušné potvrdenia

 

Registrovaný zákazník si odpady nahadzuje samostatne, bez námahy v rámci zberných dokladov o vývoze odpadu. Systém slúži prevažne pre reštauračné zariadenia a odpad u nich vzniknutý. Všetky kódy a kategórie systém automaticky predvyplní za Vás a vďaka tomu si evidenciu odpadu viete viesť na tri kliknutia.

V elektronickej podobe si viete kontrolovať množstvo odpadu a jeho zberu, v prípade úradných kontrol si viete  rýchlo a pohodlne vytlačiť celkový report, evidenčné listy, alebo vopred vyplnené ročné ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Prihlasovacie údaje do systému má automaticky vygenerované každá prevádzka v rámci podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb, ktorým vývoz kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov zabezpečuje spoločnosť ESPIK Group.